BMW Специални продажби Устойчивост Управление централа на BMW

УПРАВЛЕНИЕ.

ОТГОВОРНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.

УПРАВЛЕНИЕ.ОТГОВОРНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.

Корпоративното управление означава да се действа в съответствие с принципите на отговорно корпоративно управление, ориентирано към създаване на устойчива стойност. В BMW Group това твърдение се отнася за всички области на компанията. Основните крайъгълни камъни на корпоративната култура са:

 • Спазване на законите и приложимото право
 • Корпоративно управление, съобразено с интересите на всички заинтересовани страни с ясни цели
 • Най-високи изисквания за екологични и социални стандарти, както и надлежна грижа във веригите за доставки
 • По-прозрачно отчитане и корпоративни комуникации
 • Доверително сътрудничество между Управителен съвет, Надзорен съвет и служители
Прочети повече

СЪОТВЕТСТВИЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост Управление Съвместимост централа на BMW от птичи поглед

Почтеността е част от нашата представа за себе си.

За BMW Group съответствието означава много повече от спазването на приложимото законодателство и вътрешните фирмени правила. Съответствието е част от нашата представа за себе си, култура на почтеност и обвързваща рамка за всички корпоративни дейности – по целия свят.

Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост Управление Compliance-Management-System сграда от ниска гледна точка

Нашата Compliance-Management-System (CMS).

Валидната в целия концерн CMS на BMW Group се основава на подхода Prevent- Detect-Respond. Той определя конкретни мерки за превенция, наблюдение, контрол и реагиране. CMS е проектирана за рисковата ситуация на компанията и обхваща всички съответни теми за съответствие:

 • предотвратяване на измами
 • експортен контрол
 • Предотвратяване на прането на пари
 • Антитръстово съответствие
 • превенция на корупцията
 • Човешки права
 • Защита на данните
 • Техническо съответствие

 

Прочети повече

НАШИТЕ ЦЕЛИ.

ХОЛИСТИЧНА, ИЗМЕРИМА УСТОЙЧИВОСТ С КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ.

BMW Group има за цел да бъде най-успешният и устойчив премиум производител за индивидуална мобилност. В същото време искаме да изпълним своята отговорност по отношение на социалните и етични стандарти. Нашите специфични цели са насочени към намаляване на емисиите на CO₂, повишаване на ефективността на ресурсите и кръговата икономика, както и значително подобряване на социалните и екологични стандарти. Поради тази причина през юли 2020 г. вече поставихме ясно дефинирани цели, които искаме да изпълним до 2030 г.

Прочети повече
 • Понижаване СО₂
 • Електрическа мобилност
 • Кръгова икономика
 • Екологични и социални стандарти
 • Сътрудници
 • Общество

НОВИ ИМПУЛСИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РЕДОВНИЯ ОБМЕН С АКЦИОНЕРИТЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост Управление Комуникация с акционерите сграда с надпис FUTURE FORUM

Като глобална компания, BMW Group работи в силно свързан свят. Благодарение на платформите XChange като rad°hub, FUTURE FORUM и BMW Group Dialogue, ние създаваме интензивен обмен, който не само показва нови перспективи на всички участващи, но също така дава възможност за промяна. В резултат на това ние сме в редовен взаимен обмен с нашите акционери, за да поставим нашите цели от икономическа и устойчива гледна точка:

 • Изпълнение на Парижкото споразумение за климата
 • Социална отговорност на служителите
 • Екологични и социални стандарти, както и зачитане на човешките права
 • Устойчиво финансиране и таксономия на ЕС
 • Отговорно корпоративно управление

ИНТЕГРИРАН ДОКЛАД ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост Управление Комуникация с акционерите сграда с надпис FUTURE FORUM

BMW Group смята, че има отговорността да бъде измерима и прозрачна в своите доклади за устойчивост. Ето защо от 2020 г. комбинираме нашия годишен доклад с нашия доклад за устойчивост в интегриран групов доклад. Докладът на BMW Group следва рамката на докладите за устойчивост и е независимо сертифициран.

НАШАТА СТРАТЕГИЯ SUSTAINABLE-FINANCE.

Междувременно устойчивостта се превърна във важен критерий на финансовите пазари. Инвеститорите и анализаторите все повече отчитат екологичните, социалните и управленските (ESG) аспекти при своите инвестиционни решения. С таксономията на ЕС Европейският съюз също се стреми в бъдеще да класифицира компаниите въз основа на критерии за устойчивост.

Прочети повече

НАШАТА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

Защитата на данните, информационното самоопределение и суверенитета на данните на нашите клиенти са с особено висок приоритет:

 • Личните данни винаги се събират в съответствие със закони и стандарти като Общия регламент за защита на данните на ЕС и международния стандарт за сигурност ISO / IEC 27001
 • Лична информация се събира и използва само ако това е разрешено от закона и съответното лице е дало съгласие
 • Всички приложения се проверяват за текущи мерки за ИТ сигурност
 • Вътрешната комуникация се осъществява изключително чрез високо защитена връзка
Прочети повече