УСТОЙЧИВИ СТОЙНОСТИ.

Рециклиране при BMW.

BMW свежда до минимум неблагоприятния ефект върху околната среда на автомобилите по време на целия им работен живот – от производството, през употребата и сервизното обслужване, до рециклирането. Тази цялостна концепция допринася между другото и за това, че BMW Group заема лидерско място при индекса Dow Jones – индекс за прогресиращи компании.
Още по време на разработката и производството на всяко едно ново BMW се поставя основата на природосъобразното му рециклиране. Чрез конкретното прилагане на метода "Създаден за рециклиране" BMW гарантира ефективното и природосъобразно рециклиране на автомобила.

Прочети повече

ПРИРОДОСЪОБРАЗНО РЕЦИКЛИРАНЕ.

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални места пригодени за целта. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството и по този начин се щади околната среда. Контролираното предаване, подготовката, демонтажа и рециклирането на остатъка от автомобила се извършва на 4 природосъобразни етапа за рециклиране на автомобили.

  • Контролирано връщане.
  • Отстраняване на работните течности.
  • Разглобяване.
  • Рециклиране на останалата част от автомобила

КОНСТРУКЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ПРОЦЕСА НА РЕЦИКЛИРАНЕ.

Още в процеса на разработка на изделието, нашите специалисти установяват слабите места на конструкцията от гледна точка на рециклиране на автомобила, в посока ефективност и природосъобразност.
Поради това рециклирането е интегрална част от процеса на създаване на продукта. Това дава възможност са своевременно взимане под внимание на аспектите, свързани с рециклирането – например оформлението на детайлите, избора на материали и методите за залепване. Целта е форсирането на използването на вече рециклирани вторични материали при новите автомобили. По този начин се затваря цикълът на кръговрата на материалите.

ВСИЧКИ УСЛУГИ НА BMW GROUP

ИНТЕЛИГЕНТНИ КОМПОНЕНТИ С ВГРАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВ ЖИВОТ.

Всеобхватната цел на BMW е да намали до минимум въздействието на автомобила върху околната среда през целия му живот. Освен това още при разработката и производството на всеки нов модел се поставят основите на неговото природосъобразно и ефективно рециклиране.

  • Мерките за природосъобразното рециклиране
  • Ефективно рециклиране на автомобилите BMW.

ИЗКУПУВАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ ЗА СКРАП.

Законодателството, свързано с превозни средства , излезли от употреба беше прието в България на 11 януари 2005 г . Тези закони прилагат в българското законодателство Директива 2000/53/EG на Европейския парламент относно излезлите от употреба превозни средства.