УСТОЙЧИВИ СТОЙНОСТИ.

Рециклиране при BMW.

BMW свежда до минимум неблагоприятния ефект върху околната среда на автомобилите по време на целия им работен живот – от производството, през употребата и сервизното обслужване, до рециклирането. Тази цялостна концепция допринася между другото и за това, че BMW Group заема лидерско място при индекса Dow Jones – индекс за прогресиращи компании.
Още по време на разработката и производството на всяко едно ново BMW се поставя основата на природосъобразното му рециклиране. Чрез конкретното прилагане на метода "Създаден за рециклиране" BMW гарантира ефективното и природосъобразно рециклиране на автомобила.

Прочети повече

ПРИРОДОСЪОБРАЗНО РЕЦИКЛИРАНЕ.

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални места пригодени за целта. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството и по този начин се щади околната среда. Контролираното предаване, подготовката, демонтажа и рециклирането на остатъка от автомобила се извършва на 4 природосъобразни етапа за рециклиране на автомобили.

 • Контролирано връщане.

  Рециклирането на автомобила започва с контролираното му предаване на оторизирано място или в оторизиран за целта демонтажен сервиз. Тук се издава сертификат за рециклиране, който е необходим за по-нататъшната процедура при спиране на автомобила от движение.

 • Отстраняване на работните течности.

  Първо се отстранява акумулатора, въздушните възглавници и пиротехническите части се обезвреждат. Същинското рециклиране започва с източване на течностите от автомобила на определено за целта място. На това място се източват, например, фреона и спирачната течност, антифриза, маслото на мотора и на предавателната кутия, горивото се изсмуква със специално приспособление. Различните течности се сортират в съответни съдове и се съхраняват или рециклират в съответни заводи.

 • Разглобяване.

  Законодателят предписва в бъдеще 85 от всеки 100 килограма на един стар автомобил да бъдат използвани отново или рециклирани като суровини. За металните части това се прави от дълго време, днес е възможно икономично рециклиране и на стъклото и на много от пластмасите. BMW Group има значителен принос в това отношение с новата си технология. Например разглобените от специалисти двигатели могат да бъдат възстановени и използвани отново чрез т.нар. метод на high-end recycling.

 • Рециклиране на останалата част от автомобила

  Останалите части на автомобила се транспортират за по-нататъшна обработка в съответни заводи за нарязване на скрап. Там останалите части от автомобила се нарязват и сортират. Пластмаси, текстил, металите и неметалите се използват отново.

КОНСТРУКЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ПРОЦЕСА НА РЕЦИКЛИРАНЕ.

Още в процеса на разработка на изделието, нашите специалисти установяват слабите места на конструкцията от гледна точка на рециклиране на автомобила, в посока ефективност и природосъобразност.
Поради това рециклирането е интегрална част от процеса на създаване на продукта. Това дава възможност са своевременно взимане под внимание на аспектите, свързани с рециклирането – например оформлението на детайлите, избора на материали и методите за залепване. Целта е форсирането на използването на вече рециклирани вторични материали при новите автомобили. По този начин се затваря цикълът на кръговрата на материалите.

ВСИЧКИ УСЛУГИ НА BMW GROUP

ИНТЕЛИГЕНТНИ КОМПОНЕНТИ С ВГРАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВ ЖИВОТ.

Всеобхватната цел на BMW е да намали до минимум въздействието на автомобила върху околната среда през целия му живот. Освен това още при разработката и производството на всеки нов модел се поставят основите на неговото природосъобразно и ефективно рециклиране.

 • Мерките за природосъобразното рециклиране

  • Още при разработката конструкторите оценяват всички детайли по отношение на тяхната пригодност за рециклиране и отразяват това в означението на детайлите.
  • За големите детайли като например броните, кокпита и т. н. се разработват концепции за рециклиране.
  • При избора на материали се намалява разнообразието и се избягва използването на материали, които не подлежат на рециклиране.
  • Изборът на подходящи интелигентни техники за залепване позволява лесното разглобяване на детайлите.
  • Чрез проучванията "Life Cycle Assessment" се прави систематична оценка на влиянието на отделните части върху околната среда.
  • Чрез виртуална система за демонтиране се гарантира, че всеки автомобил на BMW покрива зададените цели.
  • Резултатите от анализите се предават от BMW на обучителни мероприятия и подробна документация на всички участници в процеса на рециклиране.

 • Ефективно рециклиране на автомобилите BMW.

  На базата на тези мерки се гарантира, че при всички автомобили на BMW:
  •пиротехническите части, например въздушните възглавници и обтегачите на предпазните колани, ще бъдат изцяло обезвредени по бърз и сигурен начин,
  • всички работи течности като масла, гориво, охладителна и спирачна течност, хладилен агент и т.н. ще могат да бъдат източени бързо и напълно чрез предвидена възможност за пробиване или пробка,
  • пластмасовите детайли с тегло над 200 грама са снабдени със съответното означение за материал,
  • големите пластмасови детайли, които са подходящи за рециклиране, могат да бъдат демонтирани бързо и лесно.

ИЗКУПУВАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ ЗА СКРАП.

Законодателството, свързано с превозни средства , излезли от употреба беше прието в България на 11 януари 2005 г . Тези закони прилагат в българското законодателство Директива 2000/53/EG на Европейския парламент относно излезлите от употреба превозни средства.