BMW VEHICLE FOOTPRINT

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ.

ЧОВЕШКИ ПРАВА И ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ.

За BMW Group социалната устойчивост играе важна роля в компанията, във веригата за доставки, а също и в обществото. Зачитането на човешките права и приложимите стандарти за опазване на околната среда по глобалната верига за доставки на нашите автомобили е наша цел от години. За да постигнем това, ние разчитаме на сътрудничество – защото само заедно можем ефективно да се справим с рисковете в нашата верига за доставки.

Разчитаме на каталог от мерки и взаимодействието на обучение, договорни споразумения, сертифициране и тестване чрез въпросници или одити. Ние идентифицираме конкретна необходимост за действие чрез редовен анализ на риска, който използваме, за да идентифицираме суровини, чието набавяне и обработка са свързани с повишени рискове (възможни отрицателни ефекти) за хората и околната среда.