Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

edrive-models

Данните за разхода на електроенергия, гориво, СО2 емисиите и класовете по ефективност зависят от избраните гуми и джанти. Като база за определянето на разхода служи пътният цикъл ECE. На изображенията е показано и допълнително оборудване.
Повече данни за официалния разход на гориво, официалните специфични СО2 емисии и разхода на електроенергия може да намерите в брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните не се отнасят до отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само за сравнителни цели между отделните типове автомобили. СО2 емисиите, генерирани при производството и доставката на горивото респективно другите енергоносители не се взимат под внимание в съответствие с директива 1999/94/EC.