CONNECTEDDRIVE ИНФОРМАЦИЯ

Общи условия уреждащи отношенията между БМВ Фертрийбс ГмбХ и клиентите на услугите „BMW ConnectedDrive“

 1. Общи разпоредби
1.1 Настоящите общи условия (“Общи условия”) уреждат отношенията между БМВ Фертрийбс ГмбХ, дружество, учредено съгласно австрийското право, със седалище:Зигфрид-Маркус-Щрасе №24, Залцбург 5021, Австрия, вписано в Районен съд – Залцбург под номер FN 63069, извършващо дейност в България чрез БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, София 1407, България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 1752255126 (“БМВ”) и неговите клиенти, произтичащи от или във връзка с предоставянето и използването на специфични за конкретно моторно превозно средство информационни услуги и услуги по поддръжка (“Услугите”), предоставяни от БМВ под името “BMW ConnectedDrive”.

 

Данни за контакт с БМВ и адрес за кореспонденция:
БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България
бул. „Никола Вапцаров“ №55, София 1407, България,
тел: +3592 80 607 11;
e-mail: info.bg@bmwgroup.com;

 

1.2 Текущата версия на тези Общи условия може да се разглежда на, съхранява и отпечатва от следния електронен адрес: www.bmw.bg.

 

1.3 За целите на използването на услугите, с клиента се сключва Договор за услугата „BMW ConnectedDrive“ (“Договорът”). Ако клиентът си поръча нов автомобил БМВ със серийното или допълнителното оборудване, изискуемо за конкретна Услуга от оторизиран дилър на БМВ, Договорът се сключва, като едновременно с подписването на документацията свързана с покупката на новия автомобил, клиентът попълни формуляр „Свържи ме“ и приеме Общите условия.

 

(a) Договорът влиза в сила, при условие че предоставянето на услугите от БМВ е започнало за България (което се очаква да се случи през юли 2015 г.). При условие че предоставянето на услугите в България е започнало, Договорът влиза в сила (с изключение на каквито и да било персонализирани Услуги) веднага след доставяне на автомобила (за автомобили, произведени по заявка на клиента) или след придобиване на собствеността (например за автомобили от изложбена зала или налични на склад).

 

(b) По отношение на персонализираните Услуги, по-специално “Дистанционни услуги”, Договорът влиза в сила с активирането на конкретната услуга в портала „ConnectedDrive“, след доставката на автомобила. Понастоящем персонализирани Услуги - например (но не само) „Дистанционни услуги“, не са достъпни за България, а предоставянето на такива услуги от БМВ ще започне едва след въвеждането на портала „ConnectedDrive“. Определени услуги, като „Консиерж Услуги“, „Трафик информация в реално време“ и Интернет за момента не са достъпни в България и понастоящем не се предвижда дали и кога тези услуги биха били налични в България.

 

(c) В случаите, когато клиент е придобил автомобил с деактивирана СИМ карта, самото предоставяне на дадените Услуги ще започне в разумен срок след като БМВ получи заявлението на клиента за ново активиране.

 

1.4 БМВ, или оторизиран БМВ дилър от името на БМВ, предоставя на клиента потвърждение за сключването на Договора или на хартиен носител, или със съгласието на клиента – на друг траен носител на информация (като например съобщение на е-мейл).

 

2. Описание, продължителност и наличност на Услугите
2.1 Услуги са подробно описани и тяхната продължителност и достъпност са посочени на следния интернет адрес: www.bmw.bg, както и в документа „BMW ConnectedDrive – Информация“, представляващ приложение и неразделна част от тези Общи условия.

 

2.2 Услугите могат да бъдат използвани само в автомобил с марка БМВ, който е оборудван с необходимото оборудване за използване на Услугите. По отношение на персонализираните Услуги, по-специално “Дистанционни услуги”, "Телеуслуги“, „Защита на акумулатора“, „БМВ онлайн“, както и определени други услуги, свързани с лични данни или лични предпочитания, автомобилът следва да се свърже допълнително с потребителския акаунт на клиента в портала „ConnectedDrive“.

 

2.3 Договорът се сключва за неопределен период от време. Продължителността на конкретни Услуги се посочва поотделно.

 

2.4 Услугите се предоставят посредством инсталирана в автомобила СИМ карта. За това Услугите могат да бъдат ограничени частично от регионалния обхват на приемане и предаване на предавателите, използвани от съответните доставчици на мрежовата свързаност, и освен това могат да бъдат особено повлияни от обстоятелства, свързани с естеството на мобилните комуникационни услуги, от атмосферни условия, топографски особености, местоположението на автомобила и от препятствия (напр. мостове и сгради). В добавка е необходимо мобилната комуникационна мрежа, изискуема за инсталираната СИМ карта да функционира правилно и да е готова за работа.

 

2.5 Услугите могат да бъдат прекъснати поради непреодолима сила, както и поради технически и други мерки, приложими по отношение на оборудването на БМВ или това на доставчиците на информация за трафика или мрежовите оператори и необходими за правилно функциониране или за подобряване на обслужването (например поддръжка, поправка, софтуерни актуализации, свързани със системата, разширения на обхвата на Услугите). Непреодолимата сила включва, но не се ограничава до: военни действия, граждански безредици, екстремни климатични условия (включително наводнения) и други подобни непредвидими и непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на Договора. Услугите могат да бъдат прекъснати също и от краткосрочни затруднения, свързани с капацитета на връзката, дължащи се на пикове в натоварването на Услугите или от сривове в електронните комуникационни системи и/или мрежи на трети лица. БМВ ще положи всички разумни усилия, за да отстрани подобни смущения толкова бързо, колкото това е възможно с оглед практическата ситуация или ще работи за тяхното предотвратяване.

 

2.6 Клиентът може да съобщи за прекъсвания в Услугите на адреса за контакти и на телефонните номера, посочени в член 9 по-долу.

2.7 БМВ има право да предложи изменение в разумни граници както на настоящите Общи условия така и на документа „BMW ConnectedDrive – Информация“. Изменението се доставя на пощенския адрес, посочен в Договора, или изпраща на е-мейл адреса, предоставен по време на сключването му. Ако предложеното от БМВ изменение не е във вреда на клиента или ако то се ограничава до техническите спецификации на която и да е Услуга, клиентът няма право да прекрати Договора; в останалите случаи клиентът има право да прекрати Договора с предизвестие от 6 седмици, като в рамките на 14 дни от доставката (в случай на доставяне по пощата) или от изпращането по електронен път от БМВ (в случай на доставяне по е-мейл) на изменения текст на Общите условия или на документа „BMW ConnectedDrive – Информация“ изпрати въпросното предизвестие. Ако клиентът не упражни правото си да прекрати Договора в посочения по-горе срок, изменението се счита за валидно и влязло в сила.

 

3. Използване на Услугите
3.1 Клиентът няма право да използва услугите за незаконни цели, както и да позволява това на трети лица. Клиентът няма право да изпраща на трети лица или да обработва за търговски цели данни или информация, получена посредством използването на Услугите.

 

3.2 Клиентът има право да използва СИМ картата, инсталирана в автомобила, само за получаването/използването на Услугите.

 

3.3 Клиентът поема разходите и отговорността за каквато и да било злоупотреба с Услугата "БМВ Спешно повикване".

 

3.4 Услугите са специфични за дадения автомобил и не могат да се прехвърлят или използват в друг автомобил.


4. Деактивиране на Услугите, прекратяване на Договора
4.1 Клиентът може да деактивира Услугите при оторизиран БМВ дилър по всяко време. Деактивирането на тези Услуги ще деактивира и инсталираната в автомобила СИМ карта, както и всякакви други Услуги, с изключение на "БМВ Спешно повикване". БМВ няма задължението да възстановява част от таксата, пропорционална на неизползвания срок, или каквато и да било друга част от получените такси, в случай на деактивация, извършена преди изтичане предплатения срок на Услугите с фиксиран срок. Договорът не се прекратява с деактивирането на СИМ картата..

 

4.2 Клиентът може да прекрати Договора с едномесечно предизвестие. Прекратяването влиза в сила само след като СИМ картата е деактивирана при оторизиран БМВ дилър.

 

5. Клиентски портал за „BMW ConnectedDrive“
5.1 БМВ възнамерява да въведе клиентски портал за „ BMW ConnectedDrive“ („Моят BMW ConnectedDrive“), който ще бъде достъпен за клиентите на уеб адрес, който ще бъде допълнително уточнен и съобщен на клиента. Преди да започне да използва „Моят BMW ConnectedDrive“, клиентът трябва да създаде потребителски акаунт и да влезе с потребителско име и парола, за да започне да го ползва.

 

5.2 Клиентът ще има възможност да вижда и управлява статуса на активираните за неговия/нейния автомобил Услуги чрез „Моят BMW ConnectedDrive“. За тази цел потребителският акаунт на клиента трябва да е асоцииран с автомобила, за който клиентът е поръчал Услугите и който ще се използва за достъп до тях. За да настрои тази връзка, клиентът трябва да изпрати на БМВ чрез „Моят BMW ConnectedDrive“ идентификационния номер на автомобила и индивидуално посочени идентификационни белези.

 

5.3 Повече подробности относно „Моят BMW ConnectedDrive“ ще бъдат допълнително и своевременно предоставени на клиента.

 


6. Осъществяване на Услугите
6.1 БМВ предоставя Услугите на клиента въз основа на настоящите Общи условия. Клиентът започва използването на Услугите с подписването на настоящия договор. За информация относно процеса на закупуване на Услуги на по-късна дата (след покупката на новия автомобил БМВ) и относно подновяване на Услугите, поръчани за определен период от време, клиентът трябва да се свържете с оторизиран БМВ дилър.

 

6.2 Сключване на Договора

a) Настоящите Общи условия стават обвързващи за клиента при подаване на формуляр „Свържи ме“ и приемане на Общите условия. Договорът се сключва и влиза в сила по реда, посочен в член 1.3 по-горе.

 

b) Цените са определени в ценовата листа, приложима към Услугите и са посочени в български лева, с включен ДДС. Цените покриват пълната стойност на дадените услуги за посочения определен период от време. Като стандартна процедура, оторизираните БМВ дилъри изпращат фактурите по е-мейл. Независимо от това, по изрично искане на клиента, фактури могат да бъдат изпращани и по пощата.

 

c) Клиентът заплаща цената за услугите, които са част от стандартното оборудване, като част от базовата цена, докато всички други заявени Услуги се заплащат както е посочено в договора за покупка на автомобила ("Цена на Услугите"). Цената на Услугите се заплаща на оторизирания БМВ дилър заедно с цената на автомобила, въз основа на фактура (или какъвто и да било друг подобен документ), издадена от оторизирания БМВ дилър. Фактурата трябва да посочва условията за плащане, по-конкретно датата на падежа и начина на плащане на Цената на Услугите.

 

d) Ако клиентът забави плащане с поне 14 дни, БМВ има право да спре или прекрати предоставянето на съответните Услуги, и по-конкретно, да деактивира разрешения достъп на клиента до съответните Услуги, докато клиентът не заплати дължимото.

 

e) Клиентът може да поправя само грешки във входящите данни, като спира и рестартира процеса.

 

f) Договорът се сключва на български език.

 

g) БМВ потвърждава сключването на договора на траен носител на информация (включително чрез съобщение по е-мейл), така както е предвидено в Закона за защита на потребителите.

 

6.3 Предоставяне и активиране на Услугите

 

Всички неперсонализирани услуги се активират при производството на автомобила. В случай, че автомобилът е придобит с деактивирана СИМ карта, услугите се отбелязват в системата на БМВ веднага щом подписаният от клиента формуляр „Свържи ме“ бъде предоставен на БМВ от оторизирания БМВ дилър. След това към автомобила се изпраща файл, който активира всички неперсонализирани услуги. Този процес обикновено отнема няколко минути. Процесът обаче не може да бъде завършен, ако връзката за данни е прекъсната, като в такива случаи предоставянето на Услугите ще се забави съответно.

 

7. Право на отказ от Договора
При положение, че клиентът се квалифицира като потребител по Закона за защита на потребителите, т.е. той/тя е физическо лице, което използва Услугите за цели, различни от извършване на неговата/нейната търговската или професионална дейност, или физическо лице, което като страна по Договора действа извън рамките на неговата/нейната търговска или професионална дейност, тогава той/тя има право на отказ от договора в рамките на четиринадесет (14) дни от сключването му, без да е необходимо да посочва причина за това.

 

Инструкциите за клиента във връзка с правото му на отказ от договора са представени по-долу:

 

Инструкции относно отказ от Договора

 

Право на отказ


Вие можете да се откажете от Договора без да посочвате причина за това в рамките на четиринадесет (14) дни от сключването му. За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, факс и имейл) и за Вашето решение да се откажете от Договора с недвусмислено заявление ( напр. с писмо, изпратено по пощата, имейл или факс съобщение). Може също така да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение 2), като използването на този формуляр не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.Съобщението си следва да се изпратите на:

БМВ Фертрийбс ГмбХ Клон България

Пощенски адрес: бул. „Никола Вапцаров“ №55, София 1407, България

e-mail: info.bg@bmwgroup.com

 

 

Последствия от упражняване правото на отказ

В случай, че отказът е валиден, даденото от двете страни, трябва да бъде върнато, заедно с всички ползи, получени от това. Всички плащания, получени от Вас ще Ви бъдат възстановени своевременно (най-късно в рамките на 14 дни от получаването на Вашия отказ). Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако изрично не се съгласите за друг начин. Все пак ако изрично сте поискали започване на използването на Услугите по време на срока за отказ, вие следва да изпълните договорните си задължения за плащане пропорционално на Цената на Услугите, предоставяни до датата на Вашето съобщение за отказ от договора.

Край на инструкциите относно отказ от договора.

 

8. Прехвърляне на автомобила
8.1 В случай на продажба или друга форма на прехвърляне на собствеността или владението върху автомобила на трето лице (включително лизинг), клиентът, който прехвърля собствеността или владението („Прехвърлящият Клиент“) следва или: (a) да упражни правото по чл.8.6 по-долу преди да прехвърли собствеността или владението; или (b) да прехвърли Договора на третото лице, заедно с прехвърлянето на собствеността или владението върху автомобила. БМВ изрично се съгласява с подобно прехвърляне на Договора на трето лице. Прехвърлянето е действително само при условие, че това трето лице се съгласи с актуалната версия на Общите условия.

 

8.2 Прехвърлянето на Договора е противопоставимо на БМВ от датата на уведомлението за прехвърляне. Такова уведомление може да бъде направено в писмена форма директно до БМВ чрез оторизиран БМВ дилър или чрез портала за „ConnectedDrive“, след въвеждането му.

 

8.3 За да бъде валидно прехвърлянето на Договора във връзка с персонализирани Услуги, се изисква регистрация на третото лице и активация на Услугите чрез процедурата, описана на следния уебсайт на БМВ: www.bmw.bg. Тази процедура изисква още и съгласието на третото лице с актуалната версия на Общите условия, което също така ще се счита за уведомление за прехвърлянето на Договора по смисъла на чл. 8.2 по-горе.

 

8.4 Прехвърлящият клиент е задължен да уведоми третото лице, което придобива автомобила, за Услугите, които са активирани/деактивирани в него и да осигури валидното прехвърляне на Договора на това трето лице. При продажба или прехвърляне собствеността върху автомобила на трето лице, отговорността да отстрани всички негови/нейни лични данни съхранявани в автомобила, е на Прехвърлящият клиент, ако той/тя желае да направи това.

 

8.5 В случай, че Договорът не е валидно прехвърлен, БМВ ще продължи да предоставя Услугите на първоначалния клиент, като в този случай за третото лице не възникват никакви права, освен ако новият клиент не успее да докаже правото си на собственост върху автомобила. В последния случай се прилага чл. 8.6.

 

8.6 При продажба или прехвърляне собствеността или владението на автомобила по друг начин на трето лице (включително лизинг), Прехвърлящият клиент може - вместо да прехвърли Договора да го прекрати с незабавно действие. В случай на такова прекратяване преди изтичането на договорения срок при услуги с фиксиран срок, БМВ няма задължение да възстанови получените суми пропорционално на периода, през който услугите не са ползвани, или каквато и да е друга част от тях.

 

9. Контакти на „Обслужване на клиенти на БМВ“
Пощенски адрес:
БМВ Фертрийбс ГмбХ Клон България
бул. „Никола Вапцаров“ №55, София 1407, България
тел: +3592 80 607 11;

E-mail: info.bg@bmwgroup.com
Работно време: работни дни от 9:00 до 17:00

 

10. Гаранции
Прилагат се законовите разпоредби относно гаранциите.

 

11. Отговорност
11.1 БМВ не е доставчик на съдържанието и следователно не поема отговорност за точността и актуалността на данните и информацията, предавани чрез Услугите, нито за щети, причинени от неточност или неактуалност на такива данни и информация. Това се отнася и за последствията от смущения, прекъсвания и функционални нарушения в Услугите, по-конкретно в случаите, описани в 2.4 и 2.5.

 

БМВ не отговаря за вреди, понесени в следствие на употребата на устройство, което не е одобрено от БМВ за използването на Услугите, или в следствие използването на устройство в нарушение на инструкциите за инсталиране, които се съдържат в описанието на Услугите. (Достъпно на http://www.bmw.bg/bg/bg/owners/navigation/bluetooth/compatibility_check_tool.jsp)

 

11.2 Отговорността на БМВ за вреди поради небрежност или невиновно причинени от БМВ вреди се ограничава до сумата, платена на БМВ като цена за Услугите. Всякаква отговорност за непреки, непредвидими вреди или икономически загуби, за пропуснати ползи или добро име се изключва изрично. Такова ограничение на отговорността не се прилага в случаи на умисъл, груба небрежност или в случай на смърт или телесна повреда. Този член не касае по никакъв начин законните правата на потребителите..

 

11.3 В случай на недостатъци при предоставянето на Услугите, клиентът има право на поправяне на тези недостатъци, а в случай на прекъсване на услугите за повече от 24 часа – на подходящо удължаване на срока на Услугите. Разваляне на настоящия договор е възможно само в случай на съществено нарушение на Договора и може да настъпи само поради дългосрочно прекъсване (повече от 15 дни) на Услугите. Претенции относно недостатъци могат да се предявяват пред Обслужване на клиенти на БМВ в съответствие с чл. 9 по-горе. Ситуациите, описани по-конкретно в чл. 2.4, 2.5 и 11.1 по-горе не съставляват лошо изпълнение.

 

12. Събиране, обработка и използване на данни
12.1 С настоящото клиентът е информиран и дава неговото/нейното съгласие БМВ Фертрийбс ГмбХ и БМВ Фертрийбс ГмбХ клон България (заедно наричани в този член „БМВ“) или пряко или чрез обработващи лични данни да обработват следните лични данни на клиента, предоставени във връзка с Услугите: три имена, ЕГН, данни за лична карта, адрес, телефонен номер и е-мейл (наричани по-долу: “Данни на клиента”), за целите на управление на договорните отношения с клиента, за предоставянето на Услугите и за осъществяването на маркетингови дейности, по-конкретно предлагане на продукти и услуги и изпращане на информация за промоции на БМВ или други компании от Групата на БМВ (наричани по-долу “Маркетингови дейности”). В допълнение към данните по-горе, БМВ обработва и други данни (включително данни за местоположението), свързани с автомобила, както е посочено в документа „BMW ConnectedDrive – Информация“ (наричани по-долу “Данни за автомобила”), които данни са необходими за предоставянето на Услугите; Данните за автомобила няма да се използват за маркетингови дейности (Данни на клиента и Данни за автомобила, заедно в този член наричани „Лични данни“). БМВ събира, съхранява и използва Личните данни, предоставени от клиента, доколкото това е необходимо за сключването, индивидуалната организация или изменението на договорните отношения и за използването и фактуриране на Услугите (“Данни за потреблението“). Данните за потреблението, изискуеми за таксуването на Услугите (“Данни за фактуриране“), могат да се съхраняват и използват от БМВ и след преустановяване процеса на потребление до приключване на таксуването.

 

12.2 БМВ се нуждае от Личните данни, за да предоставя Услугите и да реализира правата и задълженията си по този договор. Затова ако клиентът не предостави необходимите Лични данни на БМВ, БМВ няма да е в състояние да изпълнява договора и да предоставя Услугите.

 

12.3 С настоящото клиентът изрично се съгласява неговите Данни на клиента да бъдат използвани за Маркетингови дейности, както е описано в чл. 12.1 по-горе, както и да получава съобщения от БМВ във връзка с търговската дейност на компанията по електронен път. Това съгласие може да бъде оттеглено от клиента по всяко време, посредством изпращането на е-мейл, сочещ оттеглянето на неговото/нейното съгласие на следния адрес: info.bg@bmwgroup.com.

 

12.4 За изпълнение целите на обработката на Личните данни, изброени в чл. 12.1 по-горе, БМВ може да има нужда да прехвърли част или всичките Лични данни в чужбина, включително, и в зависимост от случая, в страни извън ЕС/ЕИП, които страни като цяло могат да не предлагат достатъчна степен на защита на личните данни. Подобно прехвърляне ще бъде ограничено до други компании от групата на БМВ, търговски представители и други договорни партньори, предоставящи кол център услуги, БМВ помощни услуги и услуги по поддръжка, обработка на данни и управление на данни, както и други услуги. Посочените по-горе лица ще имат качеството обработващ Лични данни на клиента и ще действат по инструкция и от името на БМВ. При такова прехвърляне, за да защити Личните данни, които се прехвърлят, БМВ се съобразява с всички приложими правила за защита на личните данни. С подписването на договора, клиентът приема и се съгласява с прехвърлянето на неговите/нейните Лични данни, както е посочено по-горе.

 

12.5 Клиентът, като физическо лице, за което се отнасят данните, има права съгласно приложимите закони за защита на личните данни, по-конкретно правото на достъп до неговите/нейните лични данни, както и да поиска поправяне, изтриване или блокиране на неговите/нейните лични данни, чиято обработка не отговаря на изискванията на приложимите закони за защита на личните данни. Клиентът може да упражни всяко от тези права, като изпрати съответно искане до следния имейл адрес: info.bg@bmwgroup.com

 

13. Приложимо право и подсъдност
13.1 Договорът се урежда от българското право.

13.2 Всички искове, които възникват във връзка с каквито и да било търговски отношения с клиенти, които съгласно приложимото законодателство нямат качеството потребители, са подсъдни изключително на съдилищата в София, действащи като първа инстанция.

 

Приложение 1

“BMW ConnectedDrive – Информация“

 

1. Обща информация
БМВ Фертрийбс ГмбХ, дружество, учредено съгласно австрийското право, със седалище: Зигфрид-Маркус-Щрасе №24, Залцбург 5021, Австрия, вписано в Районен съд – Залцбург под номер FN 63069, извършващо дейност в България чрез БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, София 1407, България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 1752255126 (наричано по-долу “БМВ”), предоставя на клиента специфични за конкретно моторно превозно средство информационни услуги и услуги по поддръжка под името “BMW ConnectedDrive”. За тези услуги БМВ събира, съхранява и обработва лични данни на клиента (наричани по-долу „Данни на клиента“) и други данни, свързани с автомобила, както е посочено в описанието на предоставяните услуги (наричани по-долу „Данни за автомобила“, а Данните на клиента и Данните за автомобила наричани заедно „Лични данни“). Услугите се предоставят чрез СИМ карта, която е вградена в автомобила. Разходите за разговори и обмен на данни, са включени в цената на услугите. БМВ събира, съхранява и обработва данни за автомобила в съответствие със законовите разпоредби, ако това е необходимо за съдържанието и използването на услугите.

 

2. Основни услуги на „BMW ConnectedDrive“
Основните услуги на „BMW ConnectedDrive“, " Телеуслуги“ (6AE) и "БМВ Спешно повикване" (6AC) са активирани към момента на прехвърляне на автомобила за неопределен период от време, така както е посочено в чл. 1.3 от Общите условия.

 

a. Телеуслуги (SA6AE)

 

Телеуслугите поддържат мобилността на клиента. Техническата информация за автомобила (например сервизна информация за използване или износване на части, информация за състоянието на автомобила, като контролни съобщения, състояние на акумулатора, данни за идентифициране и локализиране на автомобила в случай на авария) може да бъдат изпращани на БМВ АГ, регистрирано в Германия, Мюнхен HRB 42243, пощенски адрес БМВ АГ, 80788 Мюнхен,офис адрес: Петюелринг 130, („БМВ АГ“), последното действащо като обработващ данните, ако е възложено от клиента или се е задействала съответната функция. В случай че се налага сервизна намеса, тези данни, заедно с името, телефонния номер и е-мейл адреса на клиента (в случай, че клиента е предоставил неговото/нейното име, телефонен номер и/или е-мейл адрес в клиентския портал BMW ConnectedDrive) се препращат на подходящ сервизен партньор, на БМВ Мобилна грижа (BMW Mobile Care) или на съответния доставчик на сервизно обслужване за целите на осъществяването на контакт и уговаряне за преглед на автомобила, при което тези данни се задържат и съхраняват до надлежното приключване на случая. Партньор по подразбиране е търговецът на дребно, от който е закупен автомобила, но клиентът може да посочи различен партньор по сервизното обслужване на автомобила. Техническите данни се изпращат на регулярни интервали от самия автомобил към БМВ АГ, действащо като обработващ данните, където те се преглеждат за целите на по-нататъшното развитие на продуктите на БМВ. Това е познато като “Доклад за Телеуслуги”. Тези данни са изключително технически данни свързани с автомобила. Други данни, като местоположение, не се изпращат чрез “Доклада за Телеуслуги”. Телеуслуга „Защита на Акумулатор“ периодично проверява състоянието на зареждането на акумулатора на автомобила. Ако зареждането на акумулатора падне под фиксирана стойност, отговорния за това партньор по обслужването на автомобила ще бъде уведомен. Той в последствие ще се свърже с клиента, ако е необходимо, за да направи уговорка за преглед на автомобила. След въвеждането на портала за BMW ConnectedDrive, клиентът също ще може да бъде уведомяван за критичното състояние на батерията чрез СМС или е-мейл (BMW Push Mail), например ако е забравил светлините за паркиране включени.

 

b. БМВ Спешно повикване (SA6AC)

 

БМВ Спешно повикване включва собственоръчни, както и автоматични спешни повиквания. Когато автомобилът е на територията на България или на територията на страна, в която не са въведени услугите BMW ConnectedDrive, се осъществява гласова връзка директно със спешен номер (112) на местния език. Обществените служби за спешна помощ организират спасяването и нито БМВ, нито доставчикът на услуги, действащ от името на БМВ са отговорни за действията и решенията на тези служби за спешна помощ. В други европейски страни, където услуги “BMW ConnectedDrive” са въведени, са необходими идентификация и локализация на автомобила, като необходимата за предоставяне на помощ информация се изпраща на съответния център за спешни повиквания. Изискванията на потребителя и необходимите данни се изпращат също и на доставчици на услугите, оправомощени от БМВ да извършат услуги, като те използват данните само за предоставяне на услугите и ги съхраняват до надлежното приключване на случая. Комуникацията протича на английски език. БМВ може, ако прецени, да разшири или промени по друг начин списъка с държавите, на чиято територия функционира БМВ Спешно повикване, без изрично да уведомява клиента за това, като такава промяна не съставлява промяна на Общите условия.

 

3. ConnectedDrive Услуги (SA6AK)
ConnectedDrive Услугите (SA6AK) се активират за период от 36 месеца, с начална дата, определена съгласно чл. 1.3. от Общите условия. След изтичането на този период, клиентът може да продължи използването на услугите срещу такса.

 

Използването на тази услуга изисква идентификация и локализация на автомобила, както и обработка на информация, необходима за предоставянето на обслужване. След това данните се изтриват. Ако се използва функцията „търсене“ на меню Points of Interest, заявката на клиента може да се прехвърли към доставчици на услуги, на които БМВ е възложило да предоставят услугата - в този случай тези данни се използват само за предоставяне на услугата и се съхраняват до надлежното приключване на случая.

 

 

4. Консиерж Услуги (SA6AN)
“Консиерж Услуги” (SA6AN) не се предоставят по отношение на превозни средства закупени и регистрирани в България и понастоящем не се предвижда дали и кога биха били налични в България.

 

 

5. Трафик информация в реално време (SA6AM)
Услугата „Трафик информация в реално време“ (SA6AM) не се предоставя по отношение на превозни средства закупени и регистрирани в България и понастоящем не се предвижда дали и кога би била налична в България.

 


6. Интернет (SA6AR)

  • Услугата “Интернет” (SA6AR) не се предоставя по отношение на превозни средства закупени и регистрирани в България и понастоящем не се предвижда дали и кога би била налична в България..
  • Услугата е достъпна само в родната ви държава.

 


7. Дистанционни услуги (SA6AP)
Услугата “Дистанционни услуги” (SA6AP) се предоставя чрез доставчик на БМВ, разполагащ с гласови функционалности , и може да бъде полезна например в случаите, когато клиентът по невнимание заключи колата си. Като алтернатива, клиентът може да използва смартфона си за същата цел. Чрез приложението за смартфон “My BMW Remote” (достъпно за iPhone на Apple App Store и за Android – телефони на Google Play) клиентът може също да намери автомобила си в препълнен паркинг, като натисне осветения клаксон през приложението в смартфона си. Тази услуга също дава възможност за регулация от разстояние на температурата в колата (в зависимост от оборудването на автомобила).

Използването на тази услуга изисква определянето както на местоположението на автомобила, така и на смартфона. Освен това данни за автомобила като позиция, информация за сервизния статус, километража и консумацията на гориво се изпращат от автомобила към БМВ при всяко изключване двигателя на автомобила. Тези данни служат, за да се покаже информация за географското местоположение на автомобила и неговото състояние. Допълнителна информация, включително свързана с обработката на лични данни, може да се види преди инсталиране на приложението.

“Дистанционни услуги” (SA6AP) ще бъде достъпна в България след въвеждането на клиентския портал БМВ ConnectedDrive и ще изисква регистрация в портала. Понастоящем не се предвижда дали и кога тази услуга би била налична в България

 

 

8. eDrive Услуги (SA6AG)
Услугата „eDrive” е предназначена специално за PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicles) автомобили и е част от тяхното стандартно оборудване. Услугата се състои от функции, които се визуализират в колата, в приложението BMW ConnectedDrive App и в клиентския портал BMW ConnectedDrive. Услугата подпомага шофьора с информация относима към мобилността и служи, освен всичко друго, за да се провери и оцени качеството на зарядните станции, където са налични. За тази цел към БМВ се изпраща и по-късно препраща към BMW Car IT GmbH информация за местоположението и процеса на зареждане при всяко започване, прекратяване или грешка в зареждането, както и за всяко включване и изключване.

Услугата „Ефикасност“ използва информацията за състоянието на автомобила, която се изпраща от автомобила до БМВ при всяко негово изключване. Тези данни служат, за да се изчисли коефициента на полезно действие на шофьора, който коефициент се представя в приложението BMW ConnectedDrive App и клиентския портал BMW ConnectedDrive.

Коефициента на полезно действие, заедно с коефициентите на други шофьори на БМВ, се обработва статистически чрез услугата „Общност“ и информацията се представя напълно анонимно в приложението BMW ConnectedDrive App и клиентския портал BMW ConnectedDrive. Услугата „Общност“ изисква съгласието на клиента да бъде дадено в клиентския портал или в приложението BMW ConnectedDrive App.

Услугите “Маршрут до колата“ и „Местоположение на колата” използват информацията за състоянието, както и информацията относно позицията на автомобила, които се изпращат при всяко изключване на двигателя. Тези данни служат, за да се покаже географското местоположение на автомобила, което от своя страна се извършва в приложението BMW ConnectedDrive App и в клиентския портал BMW ConnectedDrive.

Услугата „eDrive” ще бъде достъпна след въвеждане на клиентския портал БМВ ConnectedDrive в България и ще изисква регистрация в портала. Понастоящем не се предвижда дали и кога тази услуга би била налична в България.

 


9. Достъпност на услугите
Пълната гама от услуги налични в България е достъпна за нови автомобили БМВ, закупени в страната, само на клиенти, чиито автомобили са регистрирани в България и само на територията на Република България. Изброяването на страните по-долу е само за информация, а промяната на списъка на страните, в които дадена услуга е достъпна, не съставлява изменение на настоящите Общи условия.

Услугата “БМВ Спешно повикване” (SA6AC), включваща идентификация и местоположение на автомобила, е достъпна в Германия, Австрия, Италия, Сан Марино, Ватикана, Франция, Монако, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Лихтенщайн, Великобритания, Ирландия, Испания, Андора, Португалия, Швеция, Норвегия, Полша, Турция и Русия. В други страни ще бъде достъпно само директно обаждане към местния номер за спешни повиквания 112.

“Телеуслуги” (SA6AE), ConnectedDrive Услуги (SA6AK), “Дистанционни услуги” (SA6AP) и “еDrive Услуги” (SA6AG) могат да бъдат достъпвани от всяка мобилна мрежа в Европа. Когато Услугите се използват в чужбина, техният обхват и характеристики могат да варират от обхвата и характеристиките, описани по-горе, и може да се различават в отделните държави.

Всички персонализирани услуги “BMW ConnectedDrive” и всички функции на “ConnectedDrive” могат да се използват само чрез портала “BMW ConnectedDrive” и ще бъдат достъпни от момента на въвеждането му. Очаква се клиентския портал BMW ConnectedDrive да бъде въведен през 2016, но този срок може да бъде свободно променян и даже допълнително отлаган по едностранно решение на БМВ, без каквото и да било обосновка за подобно решение.

 


10. Деактивация
Клиентът може да деактивира основните услуги “BMW ConnectedDrive”, т.е. “Телеуслуги” (6AE) по всяко време чрез оторизиран БМВ дилър. Деактивацията на услугите ще деактивира и СИМ картата, инсталирана в автомобила, както и всички услуги, с изключение на “БМВ Спешно повикване”, насочена към създаване на обикновена гласова връзка с оператор на център за спешна помощ във всяка конкретна страна, която ще остане налична. Клиентът може да деактивира и другите услуги чрез портала “ConnectedDrive” веднага след въвеждането му.