Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

100yrupdate1

Повече информация за официалния разход на гориво и официалните емисии на СО2 на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.


Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само за сравнение между различни типове автомобили. СО2 емисиите, генерирани при производството и доставката на горивото или други източници на енергия не се взимат под внимание при определяне на емисиите на СО2 съобразно директива 1999/94/EC.